Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma i IOGT-lokalen i Björbo med Floda- Björbo Fiskevårdsområdesförening 2014-04-09

Närvarande: Göran Gustafsson, Micke Bergman, Mats Holtmoen, Gossas Olof Eriksson, Per Karlsson, Hans-Erik Eriksson, Per Nordquist, Björn Nordquist. Astrid Olsson, Stark Sven Olsson, Lars Eriksson, Gabriel Eriksson, Erik Eriksson, Mats Lagestad, Gunnar Eriksson

§1 Mötet öppnades av Göran Gustafsson

§2 Till ordförande för dagens stämma valdes Göran Gustafsson

§3 Till sekreterare för dagens stämma valdes Micke Bergman

§4 Att justera dagens protokoll valdes Björn Nordquist och Per Nordquist

§5 Fastställande av delaktighetslängd Dealktighetslängd saknas pga. omarrendering. Frågan lämnades.

§6 Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning - Godkändes.

§7 Fastställande av dagordning - Godkändes

§8 Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för 2013 - Godkändes

§9 Revisorernas berättelse - Godkändes

§10 Besluta i anledning av vinst enl. räkenskaperna - Godkändes

§11 Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

§12 Mötet beslutade att ersättning för upplåtelse av lokal, telefon till styrelsen och övriga medarbetare samt ersättning till Revisorer.
Styrelsens förslag: Ordförande och kassör 900 kr. Revisorerna 900 kr. - Godkändes

§13 Bilersättning vid beordrade resor, styrelsens förslag: 18,50 kr/mil. - Godkändes

§14 Styrelsen 2014, se nedan. - Godkändes

Val av styrelsemedlemmar på 2år med suppleanter:
Micke Bergman supl Lars Axelsson
Hans-Erik Eriksson supl Maria Redhe
Per Karlsson supl Enar Eriksson

Övriga styrelsemedlemmar 
Mats Holtmoen supl Per Karlsson
Kristoffer Larsson supl Kent Larsson
Lasse Westblad supl Peter Nordén

§15 Val av ordförande för 1 år styrelsens förslag Göran Gustafsson med Micke Bergman som suppleant under upplärning för eventuellt övertagande av posten 2015. - Godkändes

Val av kassör för 1 år styrelsens förslag Micke Bergman - Godkändes

§16 Firmatecknare. Styrelsens förslag: Styrelsen samt Göran Gustafsson och Micke Bergman var för sig. - Godkändes.

§17 Val av revisorer

Styrelsens förslag godkändes enligt nedan: 
Ann-Louise Asp, Dala-Floda 
Gossas Olof Bertil Eriksson, Dala-Floda
Suppleant: Margareta Gustafsson, Handbackvägen 32, 78545 Björbo.

§18 Till valberedning valde stämman Björn Nordquist och Gabriel Eriksson.

§19A Mötet godkände förslag till inplantering av fisk enligt följande plan.

Vatten, fiskart Belopp
Gysstjärn, regnbåge 4.000 kr
Basttjärn, regnbåge 5.000 kr
Lövsjödammen, regnbåge 3.000 kr
Långsjön, röding, öring
En första utsättning tillsammans med Gag.-Mock. på 5.000 kr skall göras i maj
sedan skall speciellt dygnsfiskekort, put-and-take, säljas där alla intäkter tas till
utsättning av mer fisk
10.000 kr
Gryssen, öring
(4.000 kr från förra året då fiskbrist gjorde att ingen fisk sattes ut)
8.000 kr
Flosjön, öring 10.000 kr
Byrtjärn Glasögontjärn, regnbåge 3.000 kr
Olsen (Orsen) 4.000 kr
Närsen 500 kg öring del av vattendom Mockfjärds kraftverk  
Forsarna 270 kg öring
Vattendom Mockfjärds kraftverk. (vid högvatten eller brist på öring kan alternativ väljas).
 

Omröstning om att ta pengarna från förra årets uteblivna utsättning i Gryssen och Olsen och sätta i Dammsjön hölls men röstades ner med 6 mot 4 röster, övriga avstod.

§19B Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2015 enligt nedan godkändes

Ortskort / Fiskerättsbevis 100 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - årskort 300 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - vecka 100 kr/vecka. (Familjekort)
Turistkort - dygn 50 kr/dygn. (Familjekort)
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.

§19C Förslag om ersättning för fångad mink 100kr. Betalas endast ut ett år retroaktivt. Godkändes

§19D Ädelfiskeregler, styrelsens förslag:

 • Max 2 ädelfiskar per dag/kort får fångas. Gäller alla ädelfiskevatten. Minimimått 35cm. Godkändes efter modifiering vid omröstning på stämman från ursprungliga 3 fiskar till 2 fiskar per dag. Godkändes
 • Undantag för forsarna (Hagforsen, Skålforsen, Hagelängsforsen och Fänforsen) här gäller förslaget om så kallat ”fönsteruttag” där endast harr och öring mellan 30-35 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas. Godkändes
 • Käringforsen är undantaget där gäller endast flugspö och fluga, all fisk som fångas skall återutsättas. Godkändes
 • Fiskeförbud i Klarbäcken och Björnbergsån mellan Närsen och bron vid Älgbergsvägen. Godkändes

§19E Kräftfiske.
Styrelsens förslag: Tillåtet i Flosjön och i älven nedströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk.
Tid: ett dygn fr om Fredagen den 8 augusti 2014 kl. 17.00 tom Lördagen den 9 augusti 2014 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort Minimimått på kräftor 10cm.

§19F Bidrag till priser mm. för Fisketävling på Närsen långfredagen år 2015 3.000kr. Godkändes

§19G Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 Juni. Öringfiske förbjudet i strömmande vatten fr om 15 sept. tom 1 nov. Godkändes

§19H Basttjärn fiske tillåtet endast för ortsbor. Godkändes

§19I Ädelfiskevatten: Fiske från båt eller flytring tillåtet endast i Närsen, Gryssen, Långsjön, Älven och Flosjön. Godkändes

§19J Styrelsens förslag: Fiske tillåtet endast med konstgjorda beten i forsarna.
Förslaget ogillades av en del mötesdeltagare som ville ha ett undantag för mask (metmask) som fortfarande ska tillåtas. Detta förslag röstades det för.

§19K Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fvo avser att göra ett samarbete i Långsjön där endast särskilt dagkort kan lösas och alla intäkter från fiskekortsförsäljningen går till utsättning av ny fisk i sjön. Godkändes

§19L Gäddor under 75 cm längd får tas upp, alla gäddor över 75 cm återutsätts. Gäller
i samtliga vatten. Godkändes

§19M Förbud mot allt nätfiske, ryssja, gäddsax, ståndkrok, ljuster, pilbåge, bult och ryckfiske.
Undantag: Riktat siklöjefiske med finmaskigt nät, max 16 mm maskstorlek, under perioden strax före isläggningen i Flosjön. Godkändes

§20 Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas.
Godkändes

§21 Kalkning. Länsstyrelsen ansvarar för vattenprovtagningar och kalkningar.
Godkändes

§22 Behandling av ev. Motioner som ej behandlats i samband med annan fråga.
Inga motioner hade lämnats in.

§23 Övriga frågor

 • Trollingfiske tillåtet i Flosjön enligt samma regler som förra året där bland annat ett särskilt trollingkort krävs till ett pris av 400 kr per säsong.
 • Diskussion om anläggning av risvålar, det blev aldrig något projekt under 2013 varför medel för detta fortfarande finns kvar inför 2014. 4000 kr till bränsle för transporter av ris och annat material som att binda samman ris etc.
 • Sälja fiskekort via SMS och webbutiken på ifiske.se togs upp och beslutades att föreslå för årsmötet som ytterligare en resurs att nå ut med fiskekortsförsäljningen på.
 • Inköp av nytt bokföringsprogram, det vi använder idag Schyssta C fungerar inte som det ska, nytt förslag BL eBokföring för 59 kr/mån, internetbaserat.
 • Långsjön put and take vatten, extra möte har hållits hos Göran Gustafsson i Björbo den 31/3 angående Långsjön som gemensamt put-and-take vatten delat mellan Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fvo. Se bilaga Möte om fisket i Långsjön 2014-03-31.
 • Kurs ska hållas för certifiering av fisketillsyningsmän tillsammans med Nås Fvo under sensommar höst.
 • För fiskeöverträdelser mot gällande regler har fisketillsyningsman rättighet att ta ut en avgift från överträdande fiskare på 400 kr direkt på plats.
  Detta innebär att om någon påträffas utan fiskekort, skall årskort köpas och straffavgift om 400 kr erläggas.