Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Plats för mötet: Floda Bistro, Dala-Floda

Deltagare:
Micke Bergman, Tommy Lönnebacke, Per Karlsson, Mats Lagestad, Håkan Danielsson (Länsstyrelsens Fiskeenhet), Olle Erikssonm Peter Eriksson, Lars-Erik Stenfelt.

Mötespunkter

 • Restaurering av forsarna
 • Fiskerättslängder
 • Medlemskap i Fiskerättsägarna
 • Ny fiskekarta och fiskekort
 • Kräftfiske
 • Fiskekortspriser
 • Fiskevård
 • Fiskeregler
 • Övrigt - Hyrvatten

 

Restaurering av forsarna

Vattendomen med fisk för forsarna och Närsen.

Idag: 500 kg Närsen och 270 kg forsarna. Ej specificerat vilken art ej heller skrivet i sten att det måste användas på detta sätt. Dessa pengar är förhandlingsbara och kan användas till annat, exempelvis restaurering av forsarna.

Djurforsen kommer renoveras inom kort och om allt går enligt plan kommer det ske redan i år.
Mötet överens om att omfördela dessa pengar till restaurering av forsarna samt utsättning av fisk i alla vatten enligt vanlig utsättningsplan.

Håkan Danielsson från Länsstyrelsen informerade om restaureringens olika faser.

 1. Konsult ser över åtgärdsbehovet
 2. Olika scenarier ses över
 3. En åtgärdsplan för just de forsar vi vill restaurera tas fram
 4. Tillstånd söks hos mark och miljödomstolen vid behov
 5. Allmänna intressen ses över, dessa får inte komma i konflikt med restaureringsplanerna

Länsstyrelsen kommer hjälpa oss med ansökningar och ekonomi i form av hur bidrag söks och även kan fås från Länsstyrelsen.

Med hänsyn till detta är Käringforsen utan tvekan den fors som lämpar sig bäst och gör minst intrång i allmänna intressen. Även Fänforsen kan bli aktuell men då endast på vissa partier som inte påverkar övriga forsen nämnvärt (forsen sidan).
Medel finns att söka med hjälp av Länsstyrelsen som kommer vara med och stötta projektet.
Även lekgrusplanering kommer att göras i Lillälven som rinner ner från stenkistan i Fänforsen och sedan vid forsen sidan om forsen och tillbaka ner i huvudforsen igen.

Fiskerättslängder

Omarronderingen är nu färdig även i Floda, varför vi bör ta fram en ny fiskerättslängd snarast.

En uppdatering utav fiskerättslängden måste göras.

Detta kommer styrelsen att besluta om på styrelsemötet den 15/3. Sen kommer fiskerättslängderna att tas fram av Lantmäteriet.

Medlemskap i Sveriges Fiskevattenägareförbund

Ett bra forum för fiskerättsägare och fiskevårdsområden. Med juridisk hjälp etc.

Avgift 900 kr + 3% av fiskekortsförsäljningen. Inga rekommendationer till styrelsen, med tanke på situationen just nu kommer det inte bli aktuellt förrän tidigast nästa år.

Ny fiskekarta och fiskekort

Frågan lämnades då fiskerättslängderna komer prioriteras i första hand.

Kräftfiske

Olle Eriksson, Dala-Floda föreslår att utöka fisket till 2 hela helger, efter en ganska omgående överenskommelse fastlår mötet att föreslå följande till styrelsen:

Mötets förslag: Tillåtet i Flosjön och i älven nedströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk.
Samt även i Noret i Dala-Floda (endast omgång 1)

Omgång 1
Tid: två dygn from Fredagen den 12 augusti 2016 kl 17.00 tom Söndagen den 14 augusti 2016 kl 17.00. Max 10 redskap per kort .Minimimått på kräftor 10cm

Omgång 2
Tid: två dygn from Fredagen den 9 september 2016 kl 17.00 tom Söndagen den 11 september 2016 kl 17.00. Max 10 redskap per kort . Minimimått på kräftor 10cm.
Kvotering: Förslag om kvotering på max 50st kräftor per kort (gäller bägge gångerna)

Fiskekortspriser

Priser för ortskortet är för lågt, liksom turistkorten, vi behöver få in mer på fiskekortsförsäljnigen för att få till en stabilare ekonomi för fiskevård och utsättning av fisk.

Mötets förslag till styrelsen är alltså:

 • Ortskort / Fiskerättsbevis200 kr/år. (helt Familjekort)
 • Turistkort - årskort500 kr/år. (Familjekort)
 • Turistkort - vecka250 kr/vecka. (Familjekort)
 • Turistkort - dygn100 kr/dygn. (Familjekort)

Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.

 • Kräftfiskekort - 150 kr (endast ortskort gäller)

Speciellt kort för Käringforsen (ortskort gäller dock även i Käringforsen)

 • Årskor t 600 kr/år.
 • Veckokort 300 kr/vecka
 • Dygnskort 150 kr/dygn

Undersökningar mot andra fiskevårdsområden har visat att vi har i de flesta fall lägre priser, jämförelse gjord mot andra områden med liknande varitet i fisket där vi erbjuder forsfiske, insjöfiske med många olika tjärnar samt fiske på lugna älvstryk som inte är att jämföra med forsfisket.

Vi måste börja få in lite vinst på fiskkortsförsäljningen och inte gå jämnt eller göra små förluster varje år. Fiskevård kräver pengar och det behöver vi mer av.

Fiskekortspriserna kommer vid ett godkännande att gälla från jan 2017.

 

Fiskevård

Se punkten om restaurering av våra forsar.

Andra punkter är utsättning av vålar. I övrigt inget att tillägga.

Fiskereglerna

Vi har idag en framskjuten position sett över hela riket med väldigt bra fiskeregler. Regler som värnar om ett framtida hållbart fiske och en förvaltning som ser till framtidens generationer och att dessa ska få lika stor glädje av sportfiske som rekreation som dagens. Målet är att få ett bättre fiske än vad som räder i dag och med våra utmärkta genomtänkta regler kommer detta definitivt bli möjligt inom en snar framtid.

Övriga frågor och motioner – ordet fritt


Hyrvatten – Tankar och förslag har kommit många gånger. Varför inte pusha mer för att hyra ut Stora Byrtjärn och Glasögontjärn för en dags fiske eller en helg.

Det skulle ge fiskevårdsområdet välbehövliga inkomster och fisken som sätts ut för de enskilda tillfällena fiskas ju sällan eller aldrig upp vilket ger ett överskott för fiske mellan uthyrningarna och då ett över lag bättre fiske i dessa tjärnar till gagn för alla som vill pröva fiskelyckan när det inte är hyrvatten.

Självklart skall det vara öppet för vanligt fiskekort alla övriga dagar och enligt gällande regler. Reglerna ska för övrigt gälla oäven då man hyr sjöarna. Byrtjärn öppen för alla fiskesätt medan Glasögontjärn endast är öppen för flugfiske med flugspö. Hyrvattnen ska kunna hyras hela den isfria säsongen.

Lämpliga priser:

5000 kr per dygn i St Byrtjärn, antalet fiskare max 15st.
4000 kr för Glasögontjärn, antalet fiskare max 10st.

8000 kr per dygn för både Byrtjärn och Glasögontjärn.

8500 kr för hel helg lördag – söndag i St Byrtjärn
7000 kr helhelg i Glasögontjärn
11000 kr för bägge sjöarna (Byrtjärn+Glasögontjärn), fritt antal fiskare fördelat på max 10st samtidigt i Glasögontjärn där endast flugfiske med flugspö är tillåtet.

Fisk sätts då ut ett till två dygn före fiskedagen för att fisken ska vara optimalt på gång. 

Fiske tillåtet från gryning till skymning. Hyr man en hel helg lördag-söndag gäller fisket från grying lördag till mörkrets infall på söndagen, alltså inget avbrott på natten mellan lördag och söndag.

Med rätt marknadsföring via hemsida, Facebook och ifiske.se når vi många.

Vi borde överväga att sätta ut även öring för att locka ännu fler.

Tillstånd måste då sökas från Länsstyrelsen för fler utsättningar efter behov.

Eftersom båda vattnen redan använts under många år som put and take är Länsstyrelsen inte negativ till detta.