Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Plats: Församlingshemmet, Dala-Floda den 10/4 2018.

Deltagande på mötet:

Se separat lista Närvarolista vid Årsstämma (i bilaga).

Se bilagor i menyn Bilagor.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Eriksson öppnade stämman

§2 a) Val av ordförande för dagens stämma
Ronnie Hermansson, Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg/Rämshyttans Fvof, valdes enhälligt av stämman.
b) Val av sekreterare
Micke Bergman valdes av stämman.
Ronnie framförde önskemål om stämmans ordning vilket godkändes av stämman.
På grund av felaktigheter i förra årets årsmötesprotokoll har ingen fullständig revision gjorts, kan stämman trots detta besluta att mötet fortsätter enligt dagordning så att fiskevårdsområdesföreningen kan fortsätta verksamheten under det kommande året?
Stämman godkänner detta.
c) Val av justeringsmän för dagens stämma
Erik Hindén och Göran Ahlqvist väljs av stämman till justeringsmän

§3 a) Godkännande av närvarolistan för stämmans deltagare.
Stämman godkänner dagordningen.
b) Fastställande av delaktighetslängd som stämts av mot fiskerättsförteckningen innan stämmans öppnande (se bilaga).
Beslöts att närvarolistan kan fungera som röstlängd vid behov.
Allt godkänns enhälligt av stämman.

§4 Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning 
Stämman har utlysts i vederbörlig ordning enligt stämmans deltagare.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns av stämman.

§6 Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för år 2017 
a) Ekonomisk berättelse. (se Bilaga 1) 
Fredrik Eriksson och Ronnie Hermansson ber deltagarna att gå igenom resultatet, resultatrapport gås igenom sedan begärs även genomgång av balansrapport vilket tas fram via medhavd dator och gås igenom. Stäman godkänner enhälligt genomgången.
Diskussion om kräftfisket togs upp i samband med ekonomiredogörelsen och diskussion om flodkräftor kom upp och man beslutade att öronmärka de kvarvarande 4755 kr från kräftfiskekorten 2016 till flodkräfteprojekt.
b) Verksamhetsberättelse (se Bilaga 2) 
Fredrik Eriksson läste igen verksamhetsberättelsen för stämmans deltagare.Frågor kring den kom då upp och synpunkter kring Patrik Elgs avhopp togs upp där stämman anser att hans avsägning måste godkännas innan någon ny deltagare kan väljas.

§7 Revisorernas berättelse 
Revisor Olle Eriksson läste igenom deras berättelse (se bilaga 3) och varför de inte kunnat genomföra någon riktig revision och ej kunnat ge ansvarsfrihet till styrelsen och förre ordföranden.Fredrik Eriksson berättar om det turbulenta 2017 och erkänner att ordföranden inte skött sina åtaganden enligt punkt och pricka.Revisorerna har gjort ett gott jobb anser stämman och att den ekonomiska förvaltningen i föreningen skötts bra.

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, Kan stämman trots att ingen revision gjorts ge styrelsen ansvarsfrihet?
Beslutet blir enligt revisorernas förslag att inte i sin helhet ge styrelse ansvarsfrihet för 2017. Den ekonomiska förvaltningen har varit god och kan ges ansvarsfrihet. Förvaltningen i övrigt av styrelsen kan ej beviljas ansvarsfrihet på grund av bristande engagemang, oaktsamhet och okunnighet om vikten av att följa gällande stadgar. 

§9 Besluta i anledning av vinst enligt räkenskaperna. 
Styrelsen föreslår en fondering av vinsten för fiskevårdsåtgärder.
Stämman beslutar därefter enhälligt att vinsten ska gå till fiskevårdsåtgärder och att fond för detta skapas.

§10 a ) Frågan om ersättning till Ordförande, Kassör, Revisorer. 
Styrelsens förslag oförändrat, 900 kr/år och post. Beslutet blir enhälligt enligt förslaget.
b) Fiskekortsombudens arvode
Föreslås oförändrat 10% av kortförsäljningen. Beslut enligt förslag.
c) Frågan om bilersättning vid beordrade resor.
Styrelsens förslag: 18,50 kr/mil. Beslut enligt förslaget.

§11 Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.

Styrelsemedlemmar på två år, styrelsens förslag:

Micke Bergman suppleant Kristoffer Larsson 
Björn Nordquist suppleant Göran Gustafsson
Patrik Svanström suppleant Emil Hindén
Per Karlsson suppleant Tommy Lönnebacke

Övriga styrelsemedlemmar enligt nedan:

Fredrik Eriksson suppleant Erik Sandström
Erik Hindén suppleant Johan Mårtens
Mats Hindén suppleant Johan Holman

Det blir nu diskussioner kring ledamöters avgång och hur länge de nya ledamöterna ska väljas för varvid stämman enhälligt kommer fram till följande styrelse:

Patrik Elgs begärande om utträde godkändes enhälligt.
Tommy Lönnebackes utträde ur styrelsen godkänns.
Peter Erikssons utträde ur styrelsen godkänns.

Styrelsen enligt nedan godkänns av stämman.

Styrelsemedlemmar på två år:

Erik Hindén suppleant Johan Mårtens
Patrik Svanström suppleant Emil Hindén
Per Karlsson suppleant Peter Gustavsson 

Övriga styrelsemedlemmar enligt nedan på ett år:

Björn Nordquist (istället för Tommy Lönnebacke) suppleant Göran Gustafsson
Micke Bergman (istället för Patrik Elg) suppleant Kristoffer Larsson
Fredrik Eriksson suppleant Erik Sandström
Mats Hindén (istället för Peter Eriksson) suppleant Matteses Ingemar Eriksson

§12 a) Val av ordförande för 1 år
Styrelsens förslag Fredrik Eriksson
Frågesätts av Mats Lagestad som vill veta vem han är och vad han vill uppnå. Fredrik berättar om sig själv och sina planer vilket gör att han sedan enhälligt godkänns som ordförande av stämman.
§12 b) Val av kassör för 1 år
Styrelsens förslag Micke Bergman.
Stämman godkänner enhälligt Micke Bergman som kassör.
§13 Val av revisorer
Styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Hans-Erik Bertilsson, Dala-Floda 
Suppleant: Margareta Gustafsson, Handbackvägen 32, 78545 Björbo 
Stämman godkänner revisorerna enhälligt.

§14 Till valberedning är styrelsens förslag Ludvig Ohlnér och Sven Larsén.
Det godkänns inte, stämman väljer istället Peter Eriksson, Dala-Floda och Sven-Göran Eriksson, Björbo till valberedning.

§15 Styrelsens förslag till fiskevårdsplan o fiskevårdande åtgärder för det kommande året.

§15 a) Utplantering av fisk.

Gysstjärn, regnbåge 4 000 kr
Basttjärn, regnbåge 5 000 kr
Lövsjödammen, regnbåge 3 000 kr
Långsjön, öring/röding 10 000 kr  (samma som Gagnef-Mockfjärd då vattnet är delat)
Flosjön, öring Se nytt förslag gällande vattendomskvoten
Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge 5 000 kr (maj) + 5 000 kr (höst) och totalt 10 000 kr
Gryssen Öring 4 000 kr
Forsarna, 278 kg vattendomspengar
Närsen, 250 kg vattendomspengar
Flosjön, 250 kg vattendomspengar

SUMMA 36 000 kr

Notering: Frågan om Gryssen ska tas bort från utsättningsplanerna togs upp varvid en diskussion om fiskevården överhuvudtaget, där en av stämmans deltagare klagade över bristande vård på andra sidan älven i Dala-Floda, pågick en stund. Man efterlyser även provtagning av pH-värde etc. i sjöarna i fiskevårdsområdet. http://viss.lansstyrelsen.se har information om vattenprover enligt stämmans ordförande Ronnie Hermansson. Efter att diskussionen lugnat ner sig godkänns styrelsens förslag till utsättning av fisk.

§15 b) Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2019
Styrelsen föreslog oförändrade priser för 2019. Beslutet enligt styrelsens förslag.

§15 c) Förslag om ersättning för fångad mink 100kr.
Betalas endast ut ett år retroaktivt. Stämman beslutar enligt förslag.

§15 d) Förslag till Ädelfiskeregler
Styrelsens förslag är oförändrade regler.
Förslag på att tillåta maskfiske i alla forsar utom Käringforsen tas upp av Bengt Tillman.Diskussion om denna punkt överhuvudtaget ska tas upp på stämman blir aktuell då den inte inkommit som motion och därmed ej bör tas upp. Frågan diskuteras livligt under en lång stund.En oenig stämma beslutar ändå att ta upp frågan till beslut. Stämmoordföranden begär att lämna protokollsnotering i denna fråga (se bilaga).
Förslaget går tvärt emot styrelsens fiskevårdsförslag om att inte tillåta mete med levande agn i alla forsar utom Käringforsen.
Förslaget röstas igenom och därmed blir det tillåtet att meta med levande agn i alla forsar utom Käringforsen. Frågan kan med påkommen anledning enligt ovan komma att överklagas hos Länsstyrelsen.

§15 e) Kräftfiske. 

Styrelsens förslag:
Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk. Inte i Noret i Dala-Floda.
Tid: Ett tillfälle from fredagen den 10 augusti 2018 kl. 17.00 tom söndag den 12 augusti 2018 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm.

Motförslaget från stämmedeltagare blir istället:
Tid: Ett tillfälle from fredagen den 10 augusti 2018 kl. 17.00 tom söndag den 12 augusti 2018 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm.
Eller vid två separata tillfällen á ett dygn per tillfälle 10/8-11/8 och 31/8-1/9.

Stämmans beslut är att besluta enligt förslaget:
Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms Käringforsen tillfiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk. Inte i Noret i Dala-Floda.
Tid: Vid två separata tillfällen á ett dygn per tillfälle 10/8-11/8 och 31/8-1/9. Minimimått på kräftor 10cm.

§15 f) Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni öringfiske förbjudet i strömmande vatten from 15 sept tom 1 nov på grund av lek.
Inga synpunkter.

§15 g) Basttjärn fiske tillåtet endast för ortsbor.  
Inga synpunkter.

§15 h) Fiskeförbud 100 m uppströms, 100 m nedströms samt 100 m ut i älven vid Fänforsens rastplats. 
Godkänns av stämman utan synpunkter.

§15 i) Förslag att öka den längd på gäddan som skall återutsättas från 75cm till 90 cm.
Stämman beslutar att godta förslaget.

§16 a) Fastställande av avgifter för fiskekortspriser, styrelsens förslag är oförändrade priser för 2018. 
Punkten stryks då den redan gåtts igenom.

§16 b) Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas. 
iFiske (internet och SMS), Dalarnas turistbyråer (internet och turistbyrån i Djurås) och lokala    ombud. 
Punkten godkänns utan synpunkter.

§17 Inkomna motioner.
Alla motioner ska ha inkommit senast den 15 januari, alla eventuella motioner som inkommit efter det datumet gäller således inte på stämman. 
Punkten godkänns och lämnas utan kommentarer.

§18 Övriga frågor.

§18 a) Firmatecknare
Styrelsens förslag: Styrelsen samt ordförande och Kassör var för sig. Styrelsens förslag godkänns.

§18 b) Kommunen har gett klartecken att samarbeta kring projekt Käringforsen.
Tillsammans med Länsstyrelsen, vi kommer även söka en del utomstående bidrag till detta genom Sportfiskarna där vi blev medlemmar under 2017.
Inga frågor om detta yppades.

§18 c) Se över befintliga båtramper
Inga frågor angående detta.

§18 d) Sätta upp resterande skyltar som beställts under 2017
Inga frågor om detta.

§18 e) Inköp av dator och skrivare till kassör med bokföringsprogrammet installerat.
Skrivare ska användas för mötesprotokoll och dokumentutskrifter för föreningens verksamhet. Beräknat pris för dator och skrivare max 7 000 kr.
Detta godkänns utan frågor.

§18 f) Tillsättning av nya fisketillsyningsmän, kurs anordnas under året så snart som möjligt.
Kursen kan samordnas med andra områden, inga frågor kring detta.

§18 g) Fond för fiskefrämjande åtgärder ska skapas. 80% av föregående års vinst går till fiskevårdsfonden. 
Punkten stryks då den redan avhandlas.

Avslutning, val av ny vice ordförandeEfter mötet röstades viceordförande fram av styrelsen.Som ny vice ordförande valdes Mats Hindén.

Ronnie Hermansson, Ordförande

Micke Bergman, Sekreterare

Erik Hindén, Justerare

Göran Ahlqvist, Justerare