Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Tid: 20180411.

Plats: OK-stugan, Mockfjärd.

 • § 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Elis Langemar.

 • § 2

Till ordförande för stämman valdes Elis Langemar och till sekreterare Peter Nordén.

 • § 3

Till justeringsmän och rösträknare valdes Sven-Erik Olsson och Kjell Tegelberg.

 • § 4

Närvarande medlemmar samt ombud. Se bilagda närvarolista. Bil. 1

 • § 5

Beslöts att kallelse till stämman skett enligt gällande stadgar.

 • § 6

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåren 2017 godkänndes. Bil. 2

 • § 7

Kassarapporter, bokslutsrapporter och revisionsrapporter redovisades och Bil. 3-5

godkändes.

 • § 8.

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

 • § 9.

Beslutades om att oförändrade arvoden skall gälla, ordföranden och sekreterare

600:- kr var och kassören 3.500:- kr.

 • § 10.

Inga synpunkter framfördes på årens bokslut. 2017 års resultat överförs i ny räkning.

 • § 11.

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Peter Nordén och Anders Homman nyvaldes.

Till suppleanter på 1 år omvaldes Lars-Åke Persson och Magnus Nyström.

Thomas Flodin nyvaldes..

Till kassör utanför styrelsen omvaldes Sture Nordén

GAGNEF-MOCKFJÄRDS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING.

PROTOKOLL FÖRT VID 2017 ÅRS ORDINARIE FISKESTÄMMA . (2/3)

 • § 12

Till styrelseordförande för verksamhetsåret 2018 valdes Elis Langamar.

 • § 13.

Till revisorer omvaldes Catrine Larsson och John B. Larsson.

Till suppleanter omvaldes Ove Bergman och Stig Eriksson.

 • § 14.

Till valberedning valdes Fredrik Modigh, Ingmar Mårtensson och Owe Wadlund Sammankallande Fredrik Modigh.

 • § 15.

Några motioner har ej inkommit.

 • § 16

Styrelsens förslag till fiskeplan för 2018 godkänndes.. Bil.6

 • § 17.

Beslutades att under 2019 skall priserna på ortskort vara 200 kronor,

och på fiskerättsbevis 150 konor kr, på årskort 200 kr och på vecko-

kort 100 kr och på dygnskort 50 kronor.

Ortskortet omfattar även kräftfiske.

Fisketillsyningsmännen erhåller gratis årsfiskekort.

 • § 18.

Stämman beslutade att kallelse till möten skall ske i Gagnefsbladet och i Mockfjärdsbladet.

 • § 19

Beslutades att 2018 års fiskekortsförsäljning skall ske enligt dagens rutiner.

Fiskerättsbevis säljs dock enbart av Vestlis Fiske i Djurås.

GAGNEF-MOCKFJÄRDS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID 2017 ÅRS ORDINARIE FISKESTÄMMA. (3/3)

 • § 20.

Protokollet skall finnas tillgängligt på områdets hemsida samt på Kommunens anslagstavla..

 • § 21.

Beslutades utse, Sture Nordén personnummer 361217-7331 som kassör och Elis Langemar personnummerer 570404-2513 som ordrörande, att var för sig företräde föreningen Swedbank

och öppna konton, disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom internetbanken, giro, bankkort eller telefonbanken.

 • § 22.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………….

Peter Nordén

Justeras:

………………………. …………………….. … …………………….

Elis Langemar  - Sven-Erik Olsson - Kjell Tegelberg

Ordförande

Ladda ner bilagor här