Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Datum, tid: 14/2, kl 19.00. Kl. 18.30 avprickning och verifiering av rösträtt från k. 18.15.

Plats: IOGT-lokalen i Björbo.

§1 Mötets öppnande

§2 a) Val av ordförande för dagens stämma, förslag Ronnie Hermansson, Länsstyrelsen Västmanland
och Rämshyttans Fvof.

§2 b) Val av sekreterare för dagens stämma, förslag Micke Bergman

§2 c) Val av justeringsmän för dagens stämma

§3 a) Godkännande av närvarolistan för stämmans deltagare.

§3 b) Fastställande av delaktighetslängd.

§4 Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning

§5 Fastställande av dagordning

§6 Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för år 2018

§6 a) Ekonomisk berättelse. Bilaga 1)

§6 b) Verksamhetsberättelse Bilaga 2)

§7 Revisorernas berättelse Bilaga 3)

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, kan stämman trots att ingen revision gjorts ge styrelsen ansvarsfrihet?

§9 Besluta i anledning av vinst enligt räkenskaperna.
Styrelsen föreslår en fondering av vinsten för fiskevårdsåtgärder.

§10 a) Frågan om ersättning till Ordförande, Kassör, Revisorer. Styrelsens förslag oförändrat, 900 kr/år.

§10 b) Fiskekortsombudens arvode är oförändrat 10% av kortförsäljningen.

§10 c) Frågan om bilersättning vid beordrade resor. Styrelsens förslag: 18,50 kr/mil

§11 Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.

Styrelsemedlemmar på två år, styrelsens förslag:
Micke Bergman suppleant Pontus Hindrikes
Björn Nordquist suppleant Göran Gustafsson
Fredrik Eriksson suppleant Erik Sandström
Mats Hindén suppleant Ingemar Eriksson

Övriga styrelsemedlemmar enligt nedan

Erik Hindén suppleant Johan Mårtens
Patrik Svanström suppleant Emil Hindén
Per Karlsson suppleant Peter Gustavsson

§12 a) Val av ordförande för 1 år - Styrelsens förslag Fredrik Eriksson

§12 b) Val av kassör för 1 år - Styrelsens förslag Micke Bergman

§13 Val av revisorer:
Styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Hans-Erik Bertilsson, Dala-Floda
Suppleant: Gossas Olof Eriksson, Dala-Floda

§14 Till valberedning är styrelsens förslag Peter Eriksson, Dala-Floda
Sven-Göran Eriksson, Dala-Floda.

§15 a) Styrelsens förslag till plan och fiskevårdande åtgärder för det kommande året
Utplantering av fisk.

Gysstjärn, regnbåge 4 000 kr
Basttjärn, regnbåge 5 000 kr
Lövsjödammen, regnbåge 3 000 kr
Långsjön, öring/röding 10 000 kr
(samma som Gagnef-Mockfjärd då vattnet är delat)
Flosjön, öring Se nytt förslag gällande
vattendomskvoten
Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge 5 000 kr (maj) + 5 000 kr (hösten) och totalt 10 000 kr
Olsen (Orsen) 4 000 kr
Gryssen 4 000 kr
Närsen, 380 kg vattendomspengar
Flosjön, 390 kg vattendomspengar
Forsarna, 0 kg ingen utsättning i år
SUMMA 40 000 kr

Notering: Tillgången på öring fortsatt osäker men nu har vi två leverantörer att vända oss till; Stens Fisk och Allservice i Mockfjärd och Lima Fiskodling. Tillgången på röding är inga problem då Lima Fiskodling har god tillgång på fin fisk.

§15 b) Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2019, Oförändrade priser för 2019 enligt nedan:
Ortskort / Fiskerättsbevis 250 kr/år. (helt Familjekort inkl kräftfiske)
Turistkort - årskort 500 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - vecka 250 kr/vecka. (Familjekort)
Turistkort - dygn 100 kr/dygn. (Familjekort)
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.

§15 c) Förslag om ersättning för fångad mink 100kr. Betalas endast ut ett år retroaktivt

§15 d) Förslag till Ädelfiskeregler, Styrelsens förslag:
Endast fiske med konstgjorda beten tillåtet i strömmande vatten (forsarna) i övrigt
oförändrade regler.

§15 e) Kräftfiske.
Styrelsens förslag: Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk. Inte i Noret i Dala-Floda.

Tid: Vid två separata tillfällen, ett dygn from fredagen den 9 augusti 2018 kl. 17.00 tom lördag den 10 augusti 2018 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm, max 50st kräftor per kort, endast ett kort per person.

Ett dygn from fredagen den 30 augusti 2018 kl. 17.00 tom lördag den 31 augusti 2018 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm, max 50st kräftor per kort, endast ett kort per person.

Kräftfiskegrupp ska utses, styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Björn Nordquist, Björbo
Johan Gruhs, Björbo
Gruppen kan utifrån dessa personer själva utse fler deltagare.

§15 f) Fiskeförbud 100 m uppströms, 100 m nedströms samt 100 m ut i älven vid Fänforsens rastplats.

§15 g) Fiskeförbud ska utlysas om vattentemperaturen i forsarna överstiger 25°C, det samma ska gälla i sjöar vid trollingfiske.

§16 Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas. iFiske (internet och SMS), Dalarnas turistbyråer (internet och turistbyrån i Djurås) och lokala ombud.

§17 Inkomna motioner, alla motioner ska ha inkommit senast den 15 januari, alla eventuella motioner som inkommit efter det datumet gäller således inte på stämman.
Se bilaga Motioner 2019.

§18 Övriga frågor.
§18 a) Firmatecknare. Styrelsens förslag: Styrelsen samt Ordf./Kassör var för sig

§18 b) Information om projekt Käringforsen. Se bilaga.

§18 c) Se över befintliga båtramper. Styrelsen föreslå ett anslag i budgeten om 10 000 kr för anläggning av båtramp vid Närsen på Björbosidan där man idag sätter ut båtar. Nedfarten där har blivit illa åtgången och är riskabel att köra ner vid varför anläggning av en riktig ramp ska ses över snarast.

§18 d) Fisketillsyn.
Länsstyrelsen ordnar i vår med en kurs för utbildare av tillsyningsmän.
Fredrik Eriksson kommer gå kursen och därefter kan han utbilda våra tillsyningsmän fortlöpande.
Kurs för nya tillsyningsmän kommer hållas så snart Fredrik är färdig med utbildningen. Följande
personer planeras gå utbildningen och bli nya tillsyningsmän:
Björn Nordquist, Erik Hindén, Patrik Svanström, Christer Teir, Anders D Svedlund.
Detta ger oss 6st nya fisketillsyningsmän inför fortsatta säsongen 2019.

Ladda ner dagordningen i pdf format