Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Plats för mötet: IOGT lokalen i Björbo.

Tid: Kl. 19.00.

§1 Mötet öppnandes av ordförande Fredrik Eriksson.

§2 a) Val av ordförande för dagens stämma.
Fredrik Eriksson valdes till ordförande för stämman.

§2 b) Val av sekreterare för dagens stämma.
Micke Bergman valdes till sekreterare för stämman.

§2 c) Val av justeringsmän för dagens stämma.
Lennart Johansson, Dala-Floda och Peter Gustafsson, Björbo valdes till justeringsmän för stämman.

§3 a) Närvarolistan över stämmans deltagare godkändes.
b) Fastställande av delaktighetslängd godkändes.

§4 Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning godkändes med en fråga om varför korrigering av lokal skett.
Svaret är att det blivit fel i första annonsen vad gäller lokalen.

§5 Fastställande av dagordning gjordes utan anmärkning.

§6 Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för år 2018

§6 a) Ekonomisk berättelse.
Bilaga 1) Micke Bergman, kassör gick igenom den ekonomiska berättelsen för stämmans deltagare. Efteråt kom några frågor upp kring avgiften till Fiskevattenägarna Dalarna-Gästrikland samt fonderingeringen där 80% av rörlsevinsten ska gå till ett fiskevårdskonto enligt stämmobeslut 2018. Det framlades även önskemål om att kontrollera hur mycket medel som får finnas på ett konto innan skattemyndigheten börjar dra öronen åt sig. Detta ska kollas upp.

§6 b) Verksamhetsberättelse
Bilaga 2) Fredrik Eriksson, ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen inför stämman. Frågor kring Sportfiskarna och Fiskevattenägarna diskuterades.

§7 Revisorernas berättelse
Bilaga 3) Olle Eriksson läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Inga anmärkningar på bokföring och räkenskaper som man anser förts noggrant under året.

§8 I frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beslutar stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Besluta i anledning av vinst enligt räkenskaperna.
Stämman godkänner styrelsens förslag om vidare fondering av vinsten för fiskevårdsåtgärder.

§10 a) Frågan om ersättning till Ordförande, Kassör, Revisorer. Styrelsens förslag oförändrat, 900 kr/år godkändes enhälligt.
b) Fiskekortsombudens arvode beslutas oförändrat 10% av kortförsäljningen.
c) Frågan om bilersättning vid beordrade resor. Styrelsens förslag: 18,50 kr/mil, detta godkänns av stämman.

 

§11 Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.

Styrelsemedlemmar på två år, stämmans beslut:

Micke Bergman suppleant Pontus Hindrikes
Björn Nordquist suppleant Bengt Tillman
Fredrik Eriksson suppleant Erik Sandström
Mats Hindén suppleant Ingemar Eriksson

Övriga styrelsemedlemmar enligt nedan

Erik Hindén suppleant Johan Mårtens
Patrik Svanström suppleant Emil Hindén
Per Karlsson suppleant Jocke Gruhs

§12 a) Val av ordförande för 1 år - Styrelsens förslag Fredrik Eriksson godkänns.

§12 b) Val av kassör för 1 år - Styrelsens förslag Micke Bergman godkänns.

§13 Val av revisorer:
Stämmans beslut blir enligt styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Hans-Erik Bertilsson, Dala-Floda
Suppleant: Gossas Olof Eriksson, Dala-Floda

§14 Till valberedning är styrelsens förslag Peter Eriksson, Dala-Floda
Sven-Göran Eriksson, Björbo. Detta godkänns av stämman.

§15 a) Styrelsens förslag till plan och fiskevårdande åtgärder för det kommande året
Utplantering av fisk.

Gysstjärn, regnbåge4 000 kr
Basttjärn, regnbåge5 000 kr
Lövsjödammen, regnbåge3 000 kr
Långsjön, röding10 000 kr
(samma som Gagnef-Mockfjärd då vattnet är delat)
Flosjön, öringSe nytt förslag gällande vattendomskvoten
Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge5 000 kr (maj) + 5 000 kr (midsommar) + 5000 kr (hösten) och totalt 15 000 kr
Gryssen, öring, regnbåge eller röding8 000 kr

Då tillgången på öring är fortsatt osäker kan öringen bytas mot annan ädelfisk. Exempelvis
regnbåge eller röding.

Närsen, 380 kg vattendomspengar
Flosjön, 390 kg vattendomspengar
Forsarna, 0 kg ingen utsättning i år
SUMMA45 000 kr

Micke Bergman berättade att tillgången på öring fortsatt osäker men att vi nu har två leverantörer att vända oss till; Stens Fisk och Allservice i Mockfjärd och Lima Fiskodling. Tillgången på röding är inga problem då Lima Fiskodling har god tillgång på fin fisk.

§15 b) Stämman godkänner styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2019, Oförändrade priser för
2019 enligt nedan, med ett undantag.
Ortskort / Fiskerättsbevis250 kr/år. (helt Familjekort inkl kräftfiske)
Turistkort - årskort500 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - vecka250 kr/vecka. (Familjekort)
Turistkort - dygn100 kr/dygn. (Familjekort)
Ortskort trolling 250 kr/år
Dygnskort trolling100 kr/dygn
Årskort turist trolling500 kr/år
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort.
Dessutom ska man som ortsbo kunna lösa dygnskort under kräftfisket, utan att ha något ortskort om man endast vill fiska kräfta till en kostnad av 100 kr per tillfälle/dygn, detta enligt förslag från Micke Bergman som stämman enhälligt godkänner.

§15 c) Förslag om ersättning för fångad mink 100kr. Betalas endast ut ett år retroaktivt godkänns.

§15 d) Förslag till Ädelfiskeregler, Styrelsens förslag:
Endast fiske med konstgjorda beten tillåtet i strömmande vatten (forsarna) i övrigt
oförändrade regler godkänns av stämman.

§15 e) Kräftfiske. Stämman röstade igenom följande gällande kräftfisket.
Styrelsens förslag: Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk. Inte i Noret i Dala-Floda.
Godkändes av stämman. Däremot röstade stämman för följande tider och platser.

1. Ett dygn from fredagen den 9 augusti 2019 kl. 17.00 tom lördag den 10 augusti 2019 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm, max 50st kräftor per kort, endast ett kort per person.
Plats: Björbo och Dala-Floda.

2. Ett dygn from fredagen den 30 augusti 2019 kl. 17.00 tom lördag den 31 augusti 2019 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm, max 50st kräftor per kort, endast ett kort per person.
Plats: Endast i Dala-Floda.

Kräftfiskegrupp ska utses, styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Stig Westblad, Dala-Floda
Björn Nordquist, Björbo
Johan Gruhs, Björbo

Dessutom röstade stämman igenom att ortsbor kan välja att endast lösa ett dygnskort per tillfälle om man endast vill fiska kräftor, till ett pris av 100 kr, se §15 b) Fiskekortspriser.

§15 f) Fiskeförbud 100 m uppströms, 100 m nedströms samt 100 m ut i älven vid Fänforsens rastplats godkändes.

§15 g) Stämman beslutar att styrelsen på egen hand får avgöra när och hur fiskeförbud ska utlysas vid väderförändringar som hög vattentemperatur eller andra ogynnsamma förhållanden från tillfälle till tillfälle.

§16 Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas. iFiske (internet och SMS), Dalarnas turistbyråer (internet och turistbyrån i Djurås) och lokala ombud godkänns enhälligt.

§17 Inkomna motioner, alla motioner ska ha inkommit senast den 15 januari, alla eventuella motioner som inkommit efter det datumet gäller således inte på stämman.

Motion 1 angående frivillig fiskekortsavgift för ortsbor gås igenom och avslås med undantag att stämman beslutar införa följande tillägg till ortskortet:
Barnbarn upp till 18 år får fiska på mor/farföräldrars ortskort.

Motion 2 angående att alla regler ska upphävas för ortsbor i alla forsar utmynnade i en lång men bra diskussion som resulterade i följande beslut:
Käringforsen: att man numer får fiska med flugspö, metspö eller spinnspö så länge man har en fluga som bete.
I övriga forsar gäller konstgjort bete i alla former enligt de vanliga fiskereglerna.

Motion 3 angående Trollingfiske som bör öppnas i sjöarna Närsen, Flosjön (tillåtet idag), Stora Lövsjön, Älven (i alla sel mellan forsarna) och Olsen. Trollingfisket ska ha ett eget fiskekort som ska finnas i tre varianter och endast säljas via ifiske.se. Se §15 b) Fiskekortspriser 2019.
Regler för trolling:
6st spön per båt.
Fisk får tas upp enligt gällande minimimått 35 cm.
Gäddor under 90 cm får tas upp, alla gäddor över 90 cm ska släppas tillbaka oavsett kondition.
Detta godkändes enhälligt av stämman.

§18 Övriga frågor.
§18 a) Firmatecknare. Styrelsens förslag: Ordförande och Kassör var för sig godkändes.

§18 b) Information om projekt Käringforsen. Se bilaga. Information av Micke Bergman. Inga frågor uppstod efter detta.

§18 c) Se över befintliga båtramper. Styrelsen föreslår ett anslag i budgeten om 10 000 kr för anläggning av båtramp vid Närsen på Björbosidan där man idag sätter ut båtar. Nedfarten där har blivit illa åtgången och är riskabel att köra ner vid varför anläggning av en riktig ramp ska ses över snarast. Detta godkändes enhälligt av stämman.

§18 d) Fisketillsyn. Information lästes upp av Fredrik Eriksson som håller i detta.
Länsstyrelsen ordnar i vår med en kurs för utbildare av tillsyningsmän.
Fredrik Eriksson kommer gå kursen och därefter kan han utbilda våra tillsyningsmän fortlöpande.
Kurs för nya tillsyningsmän kommer hållas så snart Fredrik är färdig med utbildningen. Följande
personer planeras gå utbildningen och bli nya tillsyningsmän:
Björn Nordquist, Erik Hindén, Patrik Svanström, Christer Teir, Anders D Svedlund.
Detta ger oss 6st nya fisketillsyningsmän inför fortsatta säsongen 2019.
Stämman gillar detta utan frågor.

§18 e) Ungdomsverksamhet.
Under året kommer vi ha en del ungdomsarrangemang för skolbarn i Björbo och Dala-Floda.
Presentation av planer för det kommande året.
Under kvällen informerar vi kring de olika arrangemang som paneras under året.
1.Sportlovsfiske med Björboskolan och Syrholsskolan i Dala-Floda där Fvo har bjudit på plogning och fiskutsättning i Glasögontjärn för fiske med skolungdomar den 28/2. Fvo lånar även ut spön och borr till evenemanget samt fiskeguide.
2.Klassdraget som arrangeras tillsammans med Syrholns skola och Sportfiskarna planeras just nu och datum kommer tas fram i samråd med skolan.
3.Riktat fiske efter gädda, abborre eller öring på någon eller några sjöar vid åtminstone ett tillfälle där Fredrik Eriksson erbjuder äldre barn/ungdomar som redan är fiskeintresserade att följa med ut i Fredriks båt.
4.Metekvällar där vi metar med barn i något vattendrag efter främst vitfisk med mäskning och olika beten.
5.Flugfiskekurs med grundläggande flugkastarkurs med lämplig instruktör. Förhandlingar pågår med instruktör.
Även flugbindarkurs planeras där kan Micke Bergman vara kursledare, här kommer såväl information om insekter och själva bindandet gås igenom.

§18 f) Från och med nästa årsstämma skall protokollet från föregående år medtagas till stämman.

§18 g) Vice ordförande utsågs av styrelsen efter avslutad stämma. Mats Hindén sitter kvar på posten.

Stämman avslutad.

Vid protokollet:

Björbo 2019-02-15

Micke Bergman, sekreterare på årsstämman 2019-02-14

Justeras den 2019-02-25

Peter Gustafsson och Lennart Johansson